Menu Zamknij

Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych
w firmie
Centrum Edukacji Artystycznej
Fabryka Muzyków Błażej Kucman

1. WSTĘP

 1. Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez firmę Centrum Edukacji Artystycznej Fabryka Muzyków Błażej Kucman (zwana dalej „Fabryką Muzyków”) Państwa danych osobowych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Błażej Kucman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej Fabryka Muzyków Błażej Kucman wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem Niepodległości 1, 83-110 Tczew, NIP 874-169-10-94.
 2. W firmie Fabryka Muzyków wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: info@fabrykamuzykow.pl lub pisemnie na adres firmy wskazany w pkt. 1.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń wynikających z umów zawartych z firmą Fabryka Muzyków.
  2. na podstawie udzielonych przez Państwa zgód
 2. Udzielenie przez Państwa zgód, o których mowa w ust. 1 pkt. b) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi zawarcie umowy z firmą Fabryka Muzyków.
 3. Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do firmy Fabryka Muzyków żądania w tym zakresie na adres iod@fabrykamuzykow.pl.

4. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy oraz czynności podejmowanych na Stronie internetowej domeny fabrykamuzykow.pl oraz na profilach firmy w mediach społecznościowych, dla której firma Fabryka Muzyków jest podmiotem prowadzącym
 2. W celu zawarcia i wykonania umów firma Fabryka Muzyków przetwarza następujące Państwa dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, , imię rodzica/opiekuna prawnego, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer PESEL rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu oraz adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego, a w przypadku prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej również nazwę firmy oraz numer NIP
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) lub § 3 ust. 1 pkt c) Polityki.
 4. Firma Fabryka Muzyków będzie przetwarzać Państwa adres e-mail w celach marketingowych oraz w celu wysyłanie informacji handlowych na w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt c) i § 3 ust. 1 pkt d) Polityki.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres obowiazywania umowy oraz przez okres 2 lat po jej wygaśnięciu
 6. Dane pozostawione w celach kontaktowych, wykorzystamy wyłącznie do kontaktu z Państwem, w trakcie którego przedstawimy naszą ofertę, możliwości podjęcia współpracy oraz przekażemy Państwu wszelkie ważne informacje dotyczące naszej działalności.
 7. Dane pozostawione do kontaktu przechowujemy do czasu nawiązania kontaktu, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku, co związane jest z cyklami edukacyjnymi w naszej placówce.
 8. W przypadku danych kontaktowych kandydatów na Partnerów lub Nauczycieli – przechowywane one będą przez okres 3 lat.

5. UDOSTĘPNIANIE

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim tylko, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

6. UPRAWNIENIA

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych po upłynięciu okresu wynikającego z przepisów prawa oraz niniejszej Polityki
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

7. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Firma Fabryka Muzyków zastosowała środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od firmy Fabryka Muzyków, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

8. PLIKI COOKIES

 1. Firma Fabryka Muzyków oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Strony i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na wszystkoociasteczkach.pl.
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają firmie Fabryka Muzyków określenie czy odwiedzano Stronę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje.
 4. Firma Fabryka Muzyków korzysta z wewnętrznych plików cookies.
 5. Firma Fabryka Muzyków wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
  2. statystycznym,
  3. przystosowania Strony do Państwa preferencji
 6. Firma Fabryka Muzyków może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 7. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 8. Firma Fabryka Muzyków korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Stronie oraz sposobu korzystania ze Strony.
 9. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
 10. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.
 11. Firma Fabryka Muzyków korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 12. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.
 13. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.